Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos įstatymai

Bibliotekų įstatymas

Biudžetinių įstaigų įstatymas

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas

Dėl 2016 metų paskelbimo bibliotekų metais

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Dėl bibliotekų metų minėjimo 2016 metais plano patvirtinimo

Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms

Dėl bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų programos patvirtinimo"

Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl tarpbibliotekinio abonemento paslaugos teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" Atnaujinta 2022-08-30

Dėl naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl bibliotekų veiklos norminių dokumentų ir Lietuvos standartų sąrašo patvirtinimo

Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo

Dėl geriausio metų bibliotekininko vardo suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo

Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo

Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo

Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo

Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo

Nacionalinė kolektyvinė sutartis

Lietuvos kultūros šakos kolektyvinė sutartis