Informacija apie laisvas darbo vietas

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka skelbia atranką laisvoms vyresniųjų bibliotekininkų pareigoms užimti:

  • Vyresniojo bibliotekininko Pramedžiavos kaimo filiale pareigoms. Darbo vieta: Klevų g. 1, Pramedžiavos k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav. Darbo krūvis – 0,75 etato (30 val. per savaitę);
  • Vyresniojo bibliotekininko Pašaltuonio kaimo filiale pareigoms. Darbo vieta: Pašaltuonio g. 9, Pašaltuonio III k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav. Darbo krūvis – 0,5 etato (20 val. per savaitę);
  • Vyresniojo bibliotekininko Berteškių kaimo filiale pareigoms. Darbo vieta: Sodo g. 4, Berteškių k., Betygalos sen., Raseinių r. sav. Darbo krūvis – 0,5 etato (20 val. per savaitę).

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,6 iki 10,0 (priklausomai nuo profesinio darbo patirties (metais)). 

Darbo užmokesčio dydis nuo 1041,60 iki 1860,00 Eur/mėn. (nurodyta suma mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, dirbant pilnu etatu).

Vyresniojo bibliotekininko pareigas užimantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

planuoja, organizuoja, analizuoja, apibendrina filialo darbą;

rengia metinį filialo veiklos planą ir ataskaitą, pildo, tvarko ir saugo filialo fondo ir darbo apskaitos dokumentus;

vykdo knygų, periodinių  leidinių,  kitų informacijos šaltinių, atitinkančių filialo profilį, kaupimą, klasifikavimą, tvarkymą (priėmimą, nurašymą ir kt.), saugojimą ir priežiūrą, jų pateikimą vartotojams, filialo fondo išdėstymą, apipavidalinimą atsižvelgiant į Bibliotekos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

teikia mokamas paslaugas filialo vartotojams (kopijuoja, spausdina, skenuoja dokumentus, išduoda skaitytojo pažymėjimus ir  kt.);

vykdo mikrorajono gyventojų bibliotekinį aptarnavimą:

supažindina naujus lankytojus su Bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir naudojimosi Biblioteka taisyklėmis;

dirba su Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (LIBIS): vykdo vartotojų registraciją (registruoja vartotojus automatizuotu būdu, vykdo vartotojų paiešką bendrojoje duomenų bazėje,  perregistruoja vartotojus, tikslina/naikina duomenis), atlieka leidinių paiešką, išduoda dokumentus vartotojams ir kt.;

• teikia atsakymus į vartotojų bibliografines užklausas, veda jų apskaitą, konsultuoja informacijos paieškos klausimais;

vykdo tarpbibliotekinio abonemento funkcijas;

• vykdo interneto vartotojų registraciją VRSS sistemoje, suteikia  prisijungimo kodus prie viešosios interneto prieigos ir prieigą prie prenumeruojamų duomenų bazių, ir esant reikalui teikia konsultacijas dirbantiems prie kompiuterių;

• organizuoja skaitmeninio raštingumo mokymus, pristato naujas elektronines bibliotekos paslaugas gyventojams;

✔ kelia kvalifikaciją ir palaiko ryšius su įvairiomis institucijomis;

✔ organizuoja filialo kultūrinę-edukacinę veiklą ir rūpinasi filialo įvaizdžio formavimu: 

• planuoja, organizuoja kultūrinius, edukacinius, informacijos sklaidos renginius, įgyvendina kitas skaitymo skatinimo, informacinių įgūdžių ugdymo, informacijos  sklaidos priemones;

• dalyvauja Bibliotekos organizuojamoje projektinėje veikloje;

• viešina aktualią informaciją apie filialo veiklą internetiniuose portaluose, rajoninėje spaudoje;

• renka kraštotyrinę medžiagą ir rengia kraštotyros darbus, nuolat pildo filialo metraštį, palaiko ryšius su kraštiečiais;

• tiria ir analizuoja mikrorajono gyventojų (filialo vartotojų) informacinius poreikius.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

✔turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

✔valdyti ir išmanyti medijas bei šiuolaikines komunikacijos priemones;

✔gebėti savarankiškai, atsakingai ir kūrybiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti;

✔mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu;

✔gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo ir rengimo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai;

✔mokėti dirbti komandoje, būti taktišku, sąžiningu, komunikabiliu ir pareigingu.

Pirmenybė teikiama komunikacijos ir informacijos mokslų, humanitarinių ar socialinių mokslų studijų krypties išsilavinimą turintiems pretendentams.

Pretendentai, atitinkantys pareigybių aprašymuose nustatytus reikalavimus, pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti atrankoje (parsisiųsti);

2. Motyvacinį laišką;

3. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. Gyvenimo aprašymą;

5. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentų dokumentų lauksime el. p. biblioteka@raseiniai.rvb.lt  iki 2023 m. vasario 1 d. darbo dienos pabaigos (17.00 val.).

Dėl informacijos pasiteiravimui kreiptis: el. p. biblioteka@raseiniai.rvb.lt arba tel. (8 428) 52506, (8 428) 70091, mob. tel. 8 611 46273.

Kiekvienam pretendentui, atitinkančiam kvalifikacinius reikalavimus, bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir trukmė.

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos administracija