Informacija apie laisvas darbo vietas

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka vykdo atranką laisvoms vyresniųjų bibliotekininkų pareigoms užimti:

  • Vyresniojo bibliotekininko Pramedžiavos kaimo filiale pareigoms. Darbo vieta: Klevų g. 1, Pramedžiavos k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav. Darbo krūvis – 0,75 etato (30 val. per savaitę);
  • Vyresniojo bibliotekininko Pašaltuonio kaimo filiale pareigoms. Darbo vieta: Pašaltuonio g. 9, Pašaltuonio III k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav. Darbo krūvis – 0,5 etato (20 val. per savaitę);
  • Vyresniojo bibliotekininko Berteškių kaimo filiale pareigoms. Darbo vieta: Sodo g. 4, Berteškių k., Betygalos sen., Raseinių r. sav. Darbo krūvis – 0,5 etato (20 val. per savaitę).

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,6 iki 10,0 (priklausomai nuo profesinio darbo patirties (metais). 

Darbo užmokesčio dydis nuo 1041,60 iki 1860,00 Eur/mėn. (nurodyta suma mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių (bruto), dirbant pilnu etatu).

Vyresniojo bibliotekininko pareigas užimantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

planuoja, organizuoja, analizuoja, apibendrina filialo darbą;

rengia metinį filialo veiklos planą ir ataskaitą, pildo, tvarko ir saugo filialo fondo ir darbo apskaitos dokumentus;

vykdo knygų, periodinių  leidinių,  kitų informacijos šaltinių, atitinkančių filialo profilį, kaupimą, klasifikavimą, tvarkymą (priėmimą, nurašymą ir kt.), saugojimą ir priežiūrą, jų pateikimą vartotojams, filialo fondo išdėstymą, apipavidalinimą atsižvelgiant į Bibliotekos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

teikia mokamas paslaugas filialo vartotojams (kopijuoja, spausdina, skenuoja dokumentus, išduoda skaitytojo pažymėjimus ir  kt.);

vykdo mikrorajono gyventojų bibliotekinį aptarnavimą:

supažindina naujus lankytojus su Bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir naudojimosi Biblioteka taisyklėmis;

dirba su Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (LIBIS): vykdo vartotojų registraciją (registruoja vartotojus automatizuotu būdu, vykdo vartotojų paiešką bendrojoje duomenų bazėje,  perregistruoja vartotojus, tikslina/naikina duomenis), atlieka leidinių paiešką, išduoda dokumentus vartotojams ir kt.;

• teikia atsakymus į vartotojų bibliografines užklausas, veda jų apskaitą, konsultuoja informacijos paieškos klausimais;

vykdo tarpbibliotekinio abonemento funkcijas;

• vykdo interneto vartotojų registraciją VRSS sistemoje, suteikia  prisijungimo kodus prie viešosios interneto prieigos ir prieigą prie prenumeruojamų duomenų bazių, ir esant reikalui teikia konsultacijas dirbantiems prie kompiuterių;

• organizuoja skaitmeninio raštingumo mokymus, pristato naujas elektronines bibliotekos paslaugas gyventojams;

✔ kelia kvalifikaciją ir palaiko ryšius su įvairiomis institucijomis;

✔ organizuoja filialo kultūrinę-edukacinę veiklą ir rūpinasi filialo įvaizdžio formavimu: 

• planuoja, organizuoja kultūrinius, edukacinius, informacijos sklaidos renginius, įgyvendina kitas skaitymo skatinimo, informacinių įgūdžių ugdymo, informacijos  sklaidos priemones;

• dalyvauja Bibliotekos organizuojamoje projektinėje veikloje;

• viešina aktualią informaciją apie filialo veiklą internetiniuose portaluose, rajoninėje spaudoje;

• renka kraštotyrinę medžiagą ir rengia kraštotyros darbus, nuolat pildo filialo metraštį, palaiko ryšius su kraštiečiais;

• tiria ir analizuoja mikrorajono gyventojų (filialo vartotojų) informacinius poreikius.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

✔turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

✔valdyti ir išmanyti medijas bei šiuolaikines komunikacijos priemones;

✔gebėti savarankiškai, atsakingai ir kūrybiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti;

✔mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu;

✔gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo ir rengimo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai;

✔mokėti dirbti komandoje, būti taktišku, sąžiningu, komunikabiliu ir pareigingu.

Pirmenybė teikiama komunikacijos ir informacijos mokslų, humanitarinių ar socialinių mokslų studijų krypties išsilavinimą turintiems pretendentams.

Dėl informacijos pasiteiravimui kreiptis: el. p. biblioteka@raseiniai.rvb.lt arba tel. (8 428) 52506, (8 428) 70091, mob. tel. 8 611 46273.

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos administracija

Atnaujinta: 2023-03-20