Bibliotekos istorija

Bibliotekos šimtmečio istorijos gairės

1921-1949 m. Apskrities biblioteka

Pirmoji valstybės išlaikoma viešoji biblioteka – Centralinio valstybės knygyno skyrius – Raseiniuose įsteigta 1921 m. spalio 15 d.

Pirmąja bibliotekos vedėja paskirta Ona Vidutaitė – Juodkienė (dirbo 1921-1936 m.). 1936 m. birželio 1 d. ją pakeitė Elena Vaitkutė, dirbusi iki 1941 m. rugpjūčio 21 d. Vėliau bibliotekos darbuotojai keitėsi beveik kasmet – iki 1950 m. pasikeitė 10 vedėjų.

Iš pradžių (1921-1924 m.) biblioteka veikė Raseinių apskrities valdybos būstinės pastate, tačiau 1924 m. perkelta kitur ir įsikūrė „nuošalioje vietoje, Vilniaus gatvės gale“. 1929 m. biblioteka persikėlė į naujas patalpas Dominikonų gatvėje ir čia veikė iki 1941 m. birželio. 1941 ir 1944 m. bibliotekos knygos sudegė karo sukeltuose gaisruose, reikėjo ieškoti naujų patalpų, tačiau ir pokaryje ne kartą teko keltis į naują vietą. Vien 1948 m. pirmą pusmetį teko kraustytis net tris kartus.

1937 m. pasikeitė bibliotekos pavadinimas – apskrities centrinis knygynas tapo valstybine viešąja biblioteka. 1945-1950 m. Raseiniuose veikė apskrities biblioteka.

XX a. ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje biblioteka jau turėjo pastovų, išugdytą skaitytojų kontingentą, neblogas patalpas, sukomplektuotą fondą, užėmė pastebimą vietą miesto kultūriniame gyvenime. Deja, visą ankstesnių metų įdirbį anuliavo sovietinė ir vokiečių okupacijos, karo veiksmų metu miestą nusiaubę gaisrai.

1950-1989 m. Rajono centrinė biblioteka

1950 m. apskrities biblioteka reorganizuota į rajoninę biblioteką su skaitykla, kilnojamuoju fondu ir vaikų literatūros skyriumi. 1951 m. rugsėjo 1 d. atidaryta rajoninė vaikų biblioteka.

1960 m. pradžioje rajoninė biblioteka ir rajoninė vaikų biblioteka perkeltos į naujai pastatytą pastatą, skirtą kultūros namams ir bibliotekai Vytauto Didžiojo g. Nr. 1. Šiame pastate biblioteka veikia iki šiol.

Nuo 1962 m. gruodžio 1 d. rajoninė vaikų biblioteka buvo sujungta su miesto vidurinių mokyklų bibliotekomis. Nepasiteisinus eksperimentui 1964 m. vėl atkurta rajoninė vaikų biblioteka. Dėl administracinių pertvarkymų, naujų bibliotekų steigimo ne kartą keitėsi ir rajono kaimo bibliotekų tinklas. Antai 1963 m. sausio mėn. iš likviduoto Ariogalos rajono perimta 15 bibliotekų, buvusi Ariogalos rajoninė biblioteka pertvarkyta į Ariogalos miesto biblioteką.

1977 m. sausio 15 d. visos rajono masinės bibliotekos sujungtos į vieningą centralizuotą bibliotekų sistemą, rajoninė biblioteka reorganizuota į Raseinių rajono centrinę biblioteką su skaitytojų aptarnavimo, bibliografijos, vaikų literatūros, spaudinių komplektavimo ir tvarkymo, metodikos skyriais ir ūkio dalimi. Tuo metu rajone veikė 66 savarankiškos kaimo bibliotekos, tačiau vykdant centralizaciją 15 tokių bibliotekų buvo uždaryta. Taigi prie centrinė bibliotekos prijungtas 51 kaimo filialas ir Ariogalos miesto filialas. Centrinės bibliotekos direktore paskirta Gražina Janonienė (Raseinių rajoninei bibliotekai ji vadovavo nuo 1970 m.).

Nuo 1982 m. prie rajono centrinės bibliotekos veikia literatų klubas „Dubysa“, kasmet kartu organizuojama tradicinė „Poezijos pavasarėlio“ šventė Maironio gimtinėje Pasandravyje ir tėviškėje Bernotuose.

Nepaisant visų sovietmečio sunkumų, ideologinių suvaržymų per tuos dešimtmečius biblioteka subrendo kaip institucija, sukaupė patirtį, tapo neatsiejama rajono kultūrinio gyvenimo dalimi.

Nuo 1990 m.  - Viešoji biblioteka

1991 m. rajono Valdybos potvarkiu centrinės bibliotekos filialai perduoti rajono apylinkių ir miestų savivaldybių žinion. 1995 m. kaimo bibliotekos iš seniūnijų vėl perimtos į centralizuotą rajono bibliotekų sistemą.

1992 m. visas buvusių rajono kultūros namų pastatas perduotas centrinei bibliotekai. 2004 – 2011 m. su pertraukomis vyko Raseinių viešosios bibliotekos pastato renovacija.

1994 m. centrinėje bibliotekoje įkurtas Knygos muziejus, kaupiantis medžiagą apie Raseinių kraštą ir jo kultūrinį paveldą. 2003 m. gegužės 22 d. Raseinių viešoji biblioteka įsijungė į LIBIS (Lietuvos integralią bibliotekų informacijos sistemą).

1995 m. rugpjūčio 15 d. priėmus Lietuvos Respublikos Bibliotekų įstatymą, rajono savivaldybės mero potvarkiu Raseinių rajono centrinė biblioteka pavadinta Raseinių viešąja biblioteka (VB), o jos filialai – viešosios bibliotekos filialais. 2004 m. gruodžio mėn. Raseinių VB pavadinta Raseinių rajono savivaldybės viešąja biblioteka.

2009 m. į užtarnautą poilsį išleista ilgametė VB direktorė Gražina Janonienė, nuo 2010 m. pradžios bibliotekai vadovauja Daina Sutkevičienė.

2014 m. kovo 11 d. Raseinių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas poeto Marcelijaus Martinaičio vardas ir nuo 2014 m. balandžio 15 d. ji vadinasi Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka.

Per šį laikotarpį ne tik keitėsi bibliotekos pavadinimas, plėtėsi funkcijos, bet ir ne kartą vykdytos rajono bibliotekų tinklo reorganizacijos, optimizacijos, mažintas kaimo filialų skaičius. Antai 1996 m. uždarytos šešios kaimo bibliotekos, prie viešosios bibliotekos kaimo filialų prijungta 12 pagrindinių mokyklų bibliotekų. Ilgainiui uždarius rajono pagrindines mokyklas (paskutinės tokios mokyklos ar daugiafunciai centrai nustojo egzistuoti pasibaigus 2019-2020 mokslo metams) tokių „dvilypių“ bibliotekų rajone nebeliko – jų fondai liko atitinkamuose VB kaimo filialuose. Šio metu Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka turi Ariogalos miesto ir 22 kaimo filialus.

1990-2020 m. buvo kokybiškai naujas, veržlus bibliotekos vystymosi etapas, atnešęs daug naujovių ir bibliotekai, ir joje besilankantiems skaitytojams. VB aktyviai dalyvauja rajono bendruomenės gyvenime, informacijos sklaidoje, tapo reikšmingu kultūros židiniu.

Atnaujinta: 2021-03-05