Naujienos

Atliktas vartotojų poreikių pasitenkinimo paslaugomis tyrimas0001_scott-graham-5fnmwej4taa-unsplash_1606482098-0fc2d30932138774c662c828c7636243.jpg

Dėkojame visiems, dalyvavusiems Bibliotekos organizuotoje apklausoje ir išsakiusiems savo nuomonę įvairiais mūsų įstaigos veiklos klausimais. Pateikiame apklausos rezultatų santrauką.

Vadovaujantis  LR kultūros ministro įsakymu (2017 m. gegužės 15 d. Nr. ĮV-675) patvirtinta kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodika, Raseinių Marcelijaus Martinaičio Viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) kas du metai atlieka vartotojų poreikių pasitenkinimo paslaugomis tyrimą.

Tikslas - nustatyti esamą Bibliotekos vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.   

Tyrimo vieta – Biblioteka ir jos filialai. Tyrimas atliktas naudojantis interneto tyrimų svetaine www.apklausa.lt. Klausimynas tyrimui sukurtas 2020 m. balandžio mėn. Anketa paskelbta visuomenei Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos svetainėje www.raseiniai.rvb.lt ir bibliotekos bei Raseinių rajono savivaldybės Facebook socialiniame tinkle. Dalis anketų respondentams pateiktos popieriniame variante, kadangi ne visi vartotojai naudojasi internetu, apsilankę vietoje ar dėl kitų priežasčių pildė atspausdintą anketą, kurią vėliau darbuotojas įtraukė į elektroninę sistemą. Tyrimo atlikimo laikas – 2020 m. liepos 20 d.- rugpjūčio 25 d.

Respondentams pateikta anketa – anoniminė, apibendrinti atsakymai naudojami veiklos analizei.  Į klausimyną įtraukti 2 klausimai dėl Bibliotekos paslaugų įvertinimo pandemijos metu. Šio tyrimo rezultatai padeda įsivertinti Bibliotekos veiklos stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą.

Apklausos imties dydis apskaičiuotas naudojantis interneto svetainės www.apklausos.lt imties dydžio skaičiuokle, pasirinkus 95 proc. tikimybę bei 0,5 proc. paklaidos tikimybę. Pagal rajono gyventojų skaičių apklausoje turėtų dalyvauti 380 respondentų. Pagal Bibliotekos vartotojų skaičių – 366 respondentai. LR KM rekomenduojamas teisingai užpildytų anketų skaičius (priklausomai nuo įstaigos lankytojų skaičiaus) 350–400  vnt.

Tyrime dalyvavo 538 respondentai, iš jų popierines anketas užpildė 194 respondentai. Respondentams pateikta 20 klausimų. Popierinėse anketose gauti duomenys suvesti į svetainėje www.apklausa.lt paruoštą aktyvią anketą, kurioje į kiekvieną klausimą gauti atsakymai apdoroti automatiškai ir pateikiami grafiniu būdu.

Į klausimą „Kaip dažnai naudojatės Bibliotekos paslaugomis ?“ 29 proc. respondentų atsakė, kad naudojasi biblioteka kartą per mėnesį, 21 proc. - kartą per keletą savaičių, 13,9 proc. - kartą per savaitę ir 11,9 proc.- dažniau nei kartą per savaitę,16,5proc. - kartą per keletą mėn., 3,5 proc. - kartą per pusę metų, 0,9 proc. - kartą per metus, 3 proc. - rečiau nei kartą per metus. 0,2 proc. į klausimą neatsakė. 24,1 proc. respondentų bibliotekų paslaugomis naudojasi rečiau nei kartą per keletą mėnesių. Galima daryti išvadą, kad daugiau nei pusė (63,9 proc.) respondentų Bibliotekoje lankosi kartą per mėnesį ir dažniau.

 
 
Į klausimą „Ar buvote patenkintas(-a) Bibliotekos nuotolinėmis paslaugomis pandemijos Covid-19 karantino metu?“ 48,7 proc. respondentų visiškai patenkinti nuotolinėmis Bibliotekos paslaugomis. 16,9 proc. - labiau patenkinti nei nepatenkinti. Labiau nepatenkintų buvo 2,6 ir visiškai nepatenkintų 2,2 proc. Nuotolinėmis bibliotekos paslaugomis karantino metu nesinaudojo 25,8 proc. respondentų. 3,5 proc. neturėjo nuomonės ir 0,2 proc. neatsakė į klausimą. Patenkinti ir labiau patenkinti nuotolinėmis paslaugomis sudarė 65,6 proc. respondentų. Bibliotekos nuotolinės paslaugos dalinai tenkino vartotojų poreikius.
 
 
Į klausimą „Ar jaučiatės saugus(-i) naudojantis bibliotekos paslaugomis Covid-19 karantino švelninimo ir ekstremalios situacijos laikotarpiu?“ 61,2 proc. respondentų atsakė, kad jaučiasi visiškai saugūs. Labiau saugūs nei nesaugūs jautėsi 21 proc. respondentų. 10,4 proc. respondentų nesinaudojo paslaugomis karantino švelninimo ir ekstremalios situacijos laikotarpiu. Labiau nesaugūs jautėsi 1,1 proc. respondentų, nesaugūs - 0,4 proc. ir neturėjo nuomonės 5,9 proc. Karantino švelninimo ir ekstremalios situacijos metu labiau saugūs ir visiškai saugūs  lankydamiesi bibliotekose jautėsi 82,2 proc. respondentų.
Į klausimą „ Ar esate patenkintas bibliotekos darbo laiku?“. 75,1 proc. respondentų patenkinti  Bibliotekų darbo laiku, labiau patenkinti nei nepatenkinti 17,7 proc. respondentų ir tik 2,6 proc. labiau nepatenkinti, o visiškai nepatenkinti 0,9 proc. respondentų. Galima teigti, kad bendrai rajone Bibliotekų darbo laikas vartotojus tenkina. Norint įvertinti neigiamus atsiliepimus reikia tirti kiekvienos bibliotekos (filialo) lankytojų poreikius, atsiliepimus.
Į 5 klausimą „Ar esate patenkintas(-a) nuorodomis padedančiomis susiorientuoti Bibliotekoje (nukreipiančios rodyklės, užrašai ir pan.)?“ 77,9 proc. respondentų atsakė, kad visiškai patenkinti, 14,1 proc. -labiau patenkinti, 0,7 proc. - labiau nepatenkinti. Visikai nepatenkintų nebuvo. 2 proc. neturėjo nuomonės ir 1,5 neatsakė į klausimą. Kadangi dauguma bibliotekų yra atskiruose pastatuose arba pirmuose aukštuose su iškaba, tai nėra  vietos gyventojams, lankytojams labai aktualu. Viešojoje bibliotekoje respondentai patenkinti nuorodomis ir pakankamai gerai orientuojasi.
6 klausimas „Ar esate patenkintas bibliotekos pasiekiamumu (viešasis transportas, privažiavimas, parkavimas ir t.t.)?“. 73,2 proc. respondentų visiškai patenkinti Bibliotekos pasiekiamumu. 14,3 proc. - labiau patenkinti (nei nepatenkinti). Labiau nepatenkintų respondentų buvo 1,9 proc., visiškai nepatenkintų 0,4 proc. ir 2,4 proc. respondentų atsakė, kad neturi nuomonės, 6,9 proc. - nesinaudoja transportu ir tai jiems nėra aktualu. 0,9 proc. respondentų į šį klausimą neatsakė. Visumoje, vertinant atsakymus, Bibliotekų pasiekiamumas yra geras.
Į 7 klausimą „Ar esate patenkintas (-a) informacijos sklaida apie Bibliotekos veiklą ir paslaugas (interneto svetainė „Facebook“ paskyra ir pan.?“ 58 proc. respondentų atsakė, kad visiškai patenkinti, labiau patenkinti (nei nepatenkinti) 16,2 proc. respondentų ir labiau nepatenkintų (1,9 proc.) bei visiškai nepatenkintų (0,6 proc.) sudaro 2,5 proc. Neturi nuomonės 2,8 proc. respondentų. 0,2 proc. neatsakė į klausimą. 20,4 proc. respondentų nesinaudoja šiomis paslaugomis. Galima teigti, kad daugiau nei pusė respondentų teigiamai įvertino informacijos sklaidą apie Bibliotekos veiklą. Dalis filialų nesinaudoja Facebook‘o paskyra. Yra ir vyresnių vartotojų, kurie nesinaudoja šiomis informacijos priemonėmis. Galima daryti prielaidą, kad informacijos sklaida yra gera. Tačiau siekiant labai gerų rezultatų veiklos ir paslaugų viešinimo srityje reikėtų iniciatyvaus darbuotojo bei informacijos valdymo tarp administracijos, darbuotojų struktūriniuose bei teritoriniuose padaliniuose.
 Į 8 klausimą „Ar esate patenkinti Bibliotekos knygomis?“ 69 proc. atsakė, kad yra visiškai patenkinti, labiau patenkinti (nei nepatenkinti) 25,3 proc. respondentų. Visiškai nepatenkintų nebuvo, 2,8 proc. respondentų Bibliotekoje knygomis nesinaudoja. 1,1 proc. neturėjo nuomonės. Galima teigti, kad knygų fondai komplektuojami gerai, tačiau visiškai pilnai vartotojų poreikių nepatenkina. Aptarnaujant vartotojus, trūkstant leidinio filiale ar VB skyriuje, reikia aktyviau ieškoti galimybių pristatyti dokumentą vartotojui iš kito teritorinio padalinio (filialo) ar pasinaudojat TBA paslaugomis .
Į 9 klausimą „Ar esate patenkintas bibliotekos organizuojamais mokymais (kaip naudotis kompiuteriu ar susirasti reikiamą informaciją ir pan.)?“ 45,5 proc. respondentų atsakė, kad yra  visiškai patenkinti ir 38,8 proc. nesinaudojo šiomis paslaugomis. Visiškai nepatenkintų ir neatsakiusių buvo 0,2 proc. visų respondentų. 3,9 respondentų apie Bibliotekos mokymus neturi nuomonės. Atsižvelgiant į respondentų atsakymus galima daryti išvadą, kad daliai vartotojų mokymai nebuvo reikalingi, jie turi šiuos gebėjimus dirbti kompiuteriu, ieškoti informacijos, o tie, kam tai buvo aktualu, gavo reikalingas paslaugas.
Į 10 klausimą  „Ar esate patenkintas (-a) bibliotekininkų konsultacijomis ir pagalba ieškant bei naudojantis informacija?“ 79,4 proc. respondentų  atsakė, kad yra visiškai patenkinti, labiau patenkinti (nei nepatenkinti) 10,4 proc. respondentų. 6,9 proc. nesinaudoja bibliotekininkų konsultacijomis, savarankiškai randa informaciją. Ir tik 0,2 proc. (1 respondentas) buvo nepatenkintas. Labai gerai arba gerai vertinamos bibliotekininkų konsultacijos. Vadinasi, vartotojų aptarnavimo sferoje dirba pakankamai žinių turintys specialistai arba darbuotojai įgiję žinias darbo vietoje.
11 klausimas - „Ar esate patenkintas(-a) Bibliotekos elektroninėmis paslaugomis/ internetu (el. katalogais, duomenų bazėmis ir pan.)?“. 42,6 proc. respondentų visiškai patenkinti Bibliotekos elektroninėmis paslaugomis/internetu. 15,8 proc. yra labiau patenkinti (nei nepatenkinti) ir 36,8 proc. – nesinaudoja elektroninėmis paslaugomis. Labiau nepatenkinti ir visiškai nepatenkinti buvo 1,6 proc. respondentų. Neturėjo nuomonės - 2 proc. Vertinant respondentų atsakymus į šį klausimą iškyla nauji klausimai, kuriuos galbūt reikėtų ateityje panagrinėti atskirai - nustatyti priežastis dėl kurių nesinaudojama elektroninėmis paslaugomis. Tai padėtų geriau organizuoti elektroninių paslaugų teikimą, jų populiarinimą, vykdyti konsultacijas, pavienius ir organizuotus mokymus grupėms kaip naudotis katalogais, duomenų bazėmis. Į tai didesnį dėmesį turėtų atkreipti vartotojus aptarnaujantys bibliotekininkai.
12 klausimas „Ar rekomenduotumėte kitiems apsilankyti Bibliotekoje?“ respondentų įvertintas sekančiai: 91,1 proc. rekomenduotų, 5,9 - galbūt rekomenduotų ir nerekomenduotų, neturi nuomonės, neatsakė į klausimą 3 proc. respondentų. Tai gana aukštas vertinimas, tačiau reikia atkreipti dėmesį ir į neigiamą vertinimą, nors labai mažą, tai verčia dar labiau pagalvoti, kur galima tobulėti, kokias klaidas darome.
 
Į klausimą „Ar rekomenduotumėt kitiems edukacinį užsiėmimą Bibliotekoje (paskaitos, užsiėmimai moksleiviams ir pan.)?“ dalis respondentų (18,0 proc.) atsakė, kad nesinaudoja šiomis paslaugomis ir negali įvertinti. „Galbūt rekomenduočiau“- sako 16,4 proc. respondentų ir kitiems rekomenduotų edukacinius užsiėmimus Bibliotekoje 60,0 proc. respondentų. 4,6 proc.- neturi nuomonės, 0,2 proc. nerekomenduotų. Edukacinių užsiėmimų organizavimui pritraukiama mažai lėšų ir tai turi neigiamos įtakos užsiėmimų kokybei, populiarumui.
Į 14 klausimą „Ar ketinate lankytis Bibliotekoje ateityje?“ 93,7 proc. respondentų atsakė, kad ketina, 4,5 proc.- galbūt ketina, 1,5 proc. neturi nuomonės ir 0,2 proc. neketina. Galima teigti, kad tyrime dalyvavę respondentai yra nuolatiniai bibliotekos lankytojai arba nauji, bet linkę ir toliau naudotis Bibliotekos paslaugomis.
Demografinis lankytojo, respondento paveikslas:
80,1 proc. respondentų buvo moterys, 19,5 vyrai ir 0,4 proc. neatsakė į klausimą. Respondentų amžius pasiskirstė sekančiai: 22,1 proc. respondentų 50-59 m., 21,2 proc. - 40-49 m., 11,5 proc. – 70 m.  ir vyresni, 11,2 proc. - 30-39 m., 6,9 proc. - 20-29 m., 4,6 proc. - 15-19 m., 0,6 proc. respondentų neatsakė į klausimą. Apklausoje dalyvavo 40,5 proc. respondentų gyvenančių mieste, 36,8 - kaime, ir 21,9 proc. gyvena miesteliuose ir 0,7 proc. neatsakė į klausimą. Apklausoje dalyvavo 53,3 dirbančiųjų ir 45,9 proc. respondentų nedirba.  Nedarbo priežastys: 26 proc. - pensininkai, 9,1 proc. bedarbiai (ieško darbo), 3 proc. vaiko auginimo atostogose, 3 proc. - studentai, 3,5 proc. - moksleiviai, 3,2 proc. - dėl negalios, 52,2 proc. neatsakė į klausimą. Tyrimas parodė, kad daugiau nei pusė  Bibliotekos vartotojų yra moterys, lankytojas vyresnio amžiaus 1/3 respondentų senjorai, nedirbantys.
 

Atviras klausimas „Jūsų siūlymai, komentarai“. Dalis jų buvo padėkojimai už gerą, gražų bendravimą, kokybišką aptarnavimą, palinkėjimai sėkmės ir t.t.  Sulaukta pasiūlymų: pakeisti darbo valandas kaimo filialuose; išsakytas nepasitenkinimas elektroniniu katalogu, kadangi nesimato perskaitytų knygų istorija; nori, kad būtų nunešamos knygos nuošaliuose kaimuose gyvenantiems senukams; pateiktas pastebėjimas, kad Bibliotekos socialinėje erdvėje Facebooke mažai interaktyvumo; gautas pasiūlymas skelbti apie renginius ne tik savo bibliotekos puslapyje, bet ir „Atrask Raseinius“ puslapiuose; nurodyta, jog Bibliotekos svetainė nėra aiški.

Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus numatoma:

  • Dėl vartotojų aptarnavimo kokybės bei Bibliotekos darbo ir paslaugų gerinimo organizuoti darbuotojų mokymus, Bibliotekoje viešoje vietoje pakabinti pasiūlymų stendą, kuriame kiekvienas darbuotojas galėtų pareikšti savo nuomonę dėl darbo tobulinimo ir tuo pasinaudojus, greičiau pradėti  naudingus pasiūlymus įgyvendinti.
  • Svetainę ir socialinio tinklo Facebook‘ paskyrą tvarkys naujai priimtas informacijos specialistas, kuris ne tik įkels informaciją, bet ir bus atsakingas už informacijos savalaikiškumą, suderinimą, sklaidą. Tai pagerins Bibliotekos elektroninės erdvės kokybę.
  • Didesnį dėmesį skirti vartotojų švietimui ir supažindinimui su bibliotekos informacinėmis paslaugomis, duomenų bazėmis ir kitomis elektroninių paslaugų galimybėmis. Organizuoti mokymus kaip naudotis Bibliotekos elektroninėmis paslaugomis ir duomenų bazėmis ir tokius veiksmus įtraukti  į 2021 m. veiklos planus.
  • Didinti edukacinių užsiėmimų kokybę bei informacijos sklaidą apie pačius užsiėmimus. Ieškoti patrauklių darbo formų, kurti naujas paslaugas, kas skatintų bendruomenės narius lankytis bibliotekose ir tapti pastoviais paslaugų vartotojais.

Atsižvelgiant į vartotojų pasiūlymus, kurie konkrečiai įvardino problemą ir biblioteką (filialą), numatoma tai išspręsti kiekvienoje vietoje atskirai.