Jonas Stašaitis

Jonas Stašaitis0001_j-stasaitis_1578044818-4c03033d03d33d9f84fe73a8e4d930ee.jpg
Gimė 1921 m. sausio 8 d. Patolupio k., Raseinių apskr. Poetas, tremtinys. 1940 m. baigė Raseinių gimnaziją. 1941-1942 m. dirbo mokytoju Vytėnuose kunigo. J. Bosko saleziečių vienuolyno našlaičių ir neturtingų vaikų gimnazijoje. 1942-1944 m. studijavo filosofiją Kauno kunigų seminarijoje. 1944-1948 m. dirbo Vytėnuose gimnazijos mokslo tarėju. 1949 m. buvo suimtas ir ištremtas į Irkutsko srities Olchono rajoną. 1957 m. grįžo į Lietuvą. Nuo 1964 m. aktyviai dalyvavo pogrindinės literatūros spausdinime ir platinime. Dėstė filosofiją pogrindinėje kunigų seminarijoje. Už maldynų ir „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos" spausdinimą metus (1973-1974) kalėjo Lietuvos TSR Valstybės saugumo komiteto (KGB) rūsiuose. Mirė 2012 m. birželio 30 d. Palaidotas Vilniaus Salininkų senosiose kapinaitėse.