Pranciškus Baltrus Šivickis

Pranciškus Baltrus Šivickis0001_p-sivickis_1578044057-9f91297e8057159967e682f818d88f33.jpg
Gimė 1882 m. rugsėjo 30 d. Žalakiškių k., Raseinių apskr. Biologas, akademikas. Baigė trimetę Šiluvos mokyklą rusų dėstomąja kalba. Spaudos lietuvių kalba draudimo laikotarpiu Pranciškus išmoko skaityti lietuviškai iš maldaknygių ir knygnešių parūpintų knygų, pats prisidėjo prie lietuviškų knygų platinimo ir atvirai rėmė Vilniaus Didžiojo seimo nutarimus.
1906 m. išvyko į JAV. 1908-1911 m. studijavo Valparaiso universitete, kur įgijo gamtos mokslų bakalauro mokslo laipsnį. Vėliau skirtinguose JAV universitetuose tęsė biologijos ir medicinos studijas, buvo aktyvus lietuvių išeivijos narys. P. Šivickis 1909 m. tapo Lietuvių mokslo draugijos nariu, dirbo katalikiško savaitraščio „Draugas" redaktoriumi. Čikagos universitete įgijo zoologijos daktaro laipsnį. 1922 m. dirbo zoologijos profesoriumi Filipinų universitete. 1923 m. Filipinuose įkūrė Puerto Galeros jūrų biologijos tyrimo stotį ir trumpai jai vadovavo. 1924-1928 m. vadovavo Filipinų universiteto Zoologijos katedrai, dėstė lyginamąją anatomiją, embriologiją, pradinę zoologiją, eksperimentinę zoologiją.
1929 m. grįžo į Lietuvą ir pradėjo dirbti Lietuvos universitete, Kaune. 1940 m. P. Šivickis buvo patvirtintas Vilniaus universiteto Matematikos-gamtos fakulteto ordinariniu profesoriumi, o 1945 m. LSSR Aukščiausios tarybos prezidiumas suteikė jam nusipelniusio mokslo veikėjo vardą. 1947 m. P. Šivickis įgijo mokslų daktaro laipsnį ir tapo profesoriumi Histologijos ir embriologijos katedroje, kuriai vadovavo nuo 1944 m. 1948 m. sovietų valdžios buvo atleistas. 1948-1952 m. dirbo Žemės ūkio instituto Baisogalos gyvulininkystės mokslinio tyrimo stoties vyresniuoju mokslo darbuotoju.
Vėliau įkūrė Gyvulininkystės ir veterinarijos instituto Parazitologijos laboratoriją ir jai kelerius metus vadovavo (1952-1956), taip pat vadovavo Biologijos instituto Zoologijos sektoriui (1956-1959), Zoologijos ir parazitologijos institutui (1959-1960) ir Bestuburių zoologijos sektoriui (1960-1968). Mirė 1968 m. spalio 10 d. Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse.