Pranas Živatkauskas

Pranas Živatkauskas0001_p-zyvatkauskas_1578037683-af6b583ec3852da5e5a7a6a0b8ce65b4.jpg
Gimė 1870 m. gruodžio 8 d. Latakų k., Raseinių apskr. JAV lietuvių veikėjas. Į JAV atvyko 1893 m. Apsigyveno Scrantone (Pensilvanija). Dirbo anglių kasyklose, vertėsi svaigalų prekyba, įsteigė draudimo agentūrą, tačiau ją teko uždaryti. Lankė įvairias mokyklas, bet sistemingai nieko nebaigė, nes įsitraukė į visuomeninį darbą, lankė su prakalbomis socialistų kuopas. 1909 m. išrinktas lietuvių susivienijimo Amerikoje pirmininku, antrą kartą pirmininkavo 1911-1916 m. I pasaulinio karo metu dalyvavo lietuvių seimuose. Vėliau buvo Lietuvos atstatymo bendrovė narys. Bendradarbiavo „Dirvoje", „Keleivyje", „Naujienose", „Vienybėje". Mirė 1961 m. liepos 27 d. Scrantone (JAV).