ALFONSAS SVARINSKAS (1925–2014)

ALFONSAS SVARINSKAS (1925–2014)0001_svarinskas_1570091129-f530756ca9096d17bf4e7cbfe30fc368.jpg (kunigas monsinjoras, disidentas, politinis veikėjas)
Alfonsas Svarinskas gimė 1925 m. sausio 21 d. Kadrėnų k., Deltuvos vlsč., Ukmergės apskr. Pradžios mokyklą lankė Vidiškiuose (1–4 skyrius), Ukmergėje (5 skyrių) ir Deltuvoje (6 skyrių), vėliau įstojo į Ukmergės Antano Smetonos gimnaziją. Namuose auklėtas katalikiška-patriotine dvasia Alfonsas 1942 metas įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, ten besimokydamas įsitraukė į aktyvią pogrindžio veiklą.
1947–1963 m. už antisovietinę agitaciją ir propagandą kalėjo Intos, Abezės, Mordovijos lageriuose. Atlikęs bausmę pastoracinį darbą dirbo Miroslavo ir Kudirkos Naumiesčio (1965–1970), Igliaukos (1970–1976) parapijose, 1976–1983 m. Viduklės klebonas.
Už antisovietinė veiklą 1983 m. gegužės 3 d. suimtas ir nuteistas 7 m. kalėjimo ir 3 m. nutrėmimo. 1983–1988 m. kalėjo Čiusavovo (Permės sritis, Rusija) griežto režimo lageriuose.
Tarpininkaujant JAV prezidentui R. Reiganui, 1988 m. paleistas iš kalėjimo (su sąlyga, kad išvyktų į Vakarus) ir liepos 11 d. grįžo į Viduklę. 1988 rugpjūčio 23 d. ištremtas į Vokietiją be teisės sugrįžti.
Tik Lietuvai paskelbus Nepriklausomybę, 1990 metų birželio 19 dieną grįžo į Tėvynę. Buvo išrinktas Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) deputatu ir ėjo šias pareigas iki kadencijos pabaigos.
Nuo 1991 m. iki 2014 m. Alfonsas Svarinskas dirbo pastoracinį darbą Lietuvos kariuomenėje, Kauno, Kavarsko, Ukmergės parapijose.
Alfonsas Svarinskas apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi (1998), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000) ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2001). Lietuvos šaulių sąjunga jį apdovanojo aukščiausiu savo apdovanojimu – Šaulių Žvaigžde. Už kovą dėl žmogaus teisių jis apdovanotas diplomu Detroite (JAV), Pueblo (Meksika) miesto premija, gavo Venesuelos apdovanojimą II Grand Cordon. Jam įteiktas pirmasis Lietuvos kariuomenės padėkos ženklas–statulėlė "Lietuvos karžygys" (2008). Jis buvo Lecco miesto (Italija) garbės pilietis.
Mirė 2014 m. liepos 17 d. Palaidotas Ukmergės Dukstynos kapinėse partizanų kapavietėje–memoriale.