Juozas Tallat-Kelpša

Juozas Tallat-Kelpša0001_j-talatkelpsa_1578043604-f7fa1b6e9d4ed7f069e8dfdbfaba2e4f.jpg
Gimė 1889 m. sausio 1 d. Kalnujų k., Raseinių apskr. Kompozitorius, dirigentas, pedagogas, prof. (1948). 1900 m. baigęs Ylakių liaudies mokyklą, mokėsi Palangos progimnazijoje, brandos atestatą gavo Peterburge (Rusija). Muzikos pradmenis gavo iš savo tėvo vargonininko. Vėliau mokėsi Rokiškio vargonininkų mokykloje pas Rudolfą Lymaną.
1905-1907 m. gyveno Vilniuje. Mokytojavo pradžios mokykloje, vargoninkavo Šv. Mikalojaus bažnyčioje, vadovavo Lietuvių savišalpos draugijos chorui. 1907-1916 m. gyveno Peterburge, konservatorijoje studijavo kompozicijos teoriją. Vadovavo lietuvių ir baltarusių chorams, dirigavo operečių spektaklius, dalyvavo dramos vaidinimuose, akompanavo solistams, kūrė muziką, scenos veikalams. 1910-1916 m. dirbo Šv. Kotrynos berniukų gimnazijoje dainavimo ir muzikos mokytoju.
1918 m. apsigyveno Vilniuje, 1919-1943 m. dirbo pedagoginį darbą, tobulinosi užsienyje operinio dirigavimo srityje. 1944 m. Kauno valstybinio dramos teatro ir Kauno konservatorijos direktorius. 1944-1949 m. LSSR valstybinio operos ir baleto teatro vyriausiasis dirigentas. 1945 m. nusipelnęs meno veikėjas, 1948-1949 m. Vilniaus konservatorijos operinio parengimo katedros vedėjas ir operos studijos vadovas. 1948-1949 m. pirmasis Lietuvos kompozitorių sąjungos valdybos pirmininkas. Mirė 1949 m. vasario 5 d. Vilniuje. Palaidotas Rasų kapinėse.