Pranciškus Ramanauskas

Pranciškus Ramanauskas0001_p-ramanauskas_1576568040-5bde84dc5402568e957d2f5a71a4814f.jpg

Gimė 1893 m. spalio 16 d. Kudonių k., Betygalos par., Raseinių apskr. Vyskupas, antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Kankinys (2000), teologijos dr. (1930), prof. (1930). 1910-1917 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1917 m. įšventintas kunigu. 1917-1920 m. Pumpėnų, 1920-1921 m. Krekenavos, 1921 m. Raseinių parapijų vikaras. 1922-1924 m. studijavo Kauno universiteto Teologijos‑filosofijos fakultete.

1924 paskirtas Telšių parapijos vikaru, kartu ėjo Telšių mokytojų seminarijos ir lenkų progimnazijos kapeliono pareigas. 1926-1927 m. dirbo Telšių vyskupijos kurijos notaru. 1927-1930 m. studijavo Grigaliaus Didžiojo universiteto Teologijos fakultete Romoje. 1930-1946 m. Telšių kunigų seminarijoje dėstė dogminę teologiją ir religijos pedagogiką. 1932-1934 m. leido ir redagavo laikraštį „Spauda ir gyvenimas“, 1935-1940 m. – laikraštį „Žemaičių prietelius“.

1940 m. paskirtas Telšių kunigų seminarijos rektoriumi ir inspektoriumi bei suteiktas prelato titulas. 1944 m. nominuotas tituliniu Karpasijos (Kipras) vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupo V. Borisevičiaus augziliaru ir generaliniu vikaru. 1946 m. sovietų saugumo suimtas, apkaltintas antisovietine veikla, 1947m. nuteistas 10 metų lagerio. Kalėjo Oršos kalėjime, Karagandos ir Komijos lageriuose. 1956 m. grįžo į Lietuvą, bet sovietų valdžia neleido eiti vyskupo pareigų, gyveno Švėkšnoje. Mirė 1959 m. spalio 15 dieną Telšiuose. Palaidotas Telšių katedros kriptoje.