Povilas Korzonas

Povilas Korzonas0001_p-korzonas_1576501917-79b416d237f3d66dff5ce714f95b69e8.jpg

Gimė 1878 m. sausio 14(?) d. bajorų šeimoje, Girkalnio par., Raseinių apskr. Kunigas, visuomenės veikėjas. 1894 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją ir 1900 m. buvo įšventintas kunigu. 1900-1914 m. pastoracinį darbą dirbo Panevėžio, Pabiržės, Radviliškio parapijose. Kunigaudamas Panevėžyje, aktyviai įsitraukė į lietuvių tautinį sąjūdį, rėmė knygnešius, palaikė ryšius su kun. Juozu Tumu-Vaižgantu. Aktyviai propagavo blaivybę. Rašė į lietuviškus laikraščius, pasirašinėdamas slapyvardžiais Balandėlis. Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse buvo paskirtas Telšių šv. Antano Paduviečio parapijos klebonu. Karo metu aktyviai dalyvavo Nukentėjusiems nuo karo šelpti komiteto veikloje. 1926 m. įsteigus Telšių vyskupiją, vyskupas Justinas Staugaitis paskyrė kun. Korzoną viceoficiolu. Tačiau kunigas P. Korzonas, matyt, tikėjosi aukštesnio posto bažnytinėje vadovybėje, todėl nuvykęs pas arkivyskupą Juozapą Skvirecką, pasiprašė perkeliamas į Kauno vyskupiją. Jo prašymas buvo išklausytas. 1927 m. kun. P. Korzonas buvo paskirtas Joniškio parapijos klebonu. Mirė 1943 m. lapkričio 20 d. Palaidotas Joniškio bažnyčios šventoriuje.