PETRAS BARTKUS-ŽADGAILA (1925–1949)

PETRAS BARTKUS-ŽADGAILA (1925–1949)0001_zadgaila_1570091290-1f3023480e2bd8b72a43140900dac318.jpg (Lietuvos partizanas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos signataras)
Gimė 1925 m. gegužės 30 d. Pakapurnio k., Raseinių apskr.
1941 m. tik prasidėjus karui P. Bartkus kartu su vyresniais bendramoksliais buvo suimtas už nelegalios spaudos platinimą, tačiau po kelių dienų paleistas, nes buvo dar nepilnametis. Frontui nuslinkus į rytus, tų pačių metų rudenį P. Bartkus įstojo į Kauno aukštesniąją technikos mokyklą. 1942 m., būdamas studentas, Kaune įsitraukė į rezistencinę kovą, priklausė Lietuvos Laisvės Armijos organizacijai (LLA).
1944 metais, prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai, P. Bartkus subūrė Raseinių apskrities partizanus, dirbo Kęstučio apygardos štabe. Partizanų gretose P. Bartkus turėjęs šiuos slapyvardžius: Dargis, Martynas, Sąžinė, Žiemkentis, Alkupėnas, Žadgaila.
1947 m. gegužės 28 d. BDPS prezidiumo pirmininko nutarimu Petrui Bartkui-Žadgailai suteiktas laisvės kovotojo partizanų majoro laipsnis. 1947 m. lapkričio mėn. Kęstučio apygardos vado Jono Žemaičio pavedimu jis organizavo naują – Prisikėlimo – apygardą, kuri buvo įkurta 1948 m. vasarą. Jis buvo paskirtas pirmuoju šios apygardos vadu.
Rašė eilėraščius, skelbė partizanų spaudoje Alkupėno slapyvardžiu. taip pat pogrindžio spaudoje publikavo analitinius straipsnius, kuriuose dažniausiai gvildendavo partizanų centralizacijos bei būsimos atkurtos Lietuvos valstybės reikalus.
Dalyvavo 1949 m. vasario mėn. visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavime, buvo paskirtas LLKS Tarybos prezidiumo sekretoriumi. Žuvo 1949 m. rugpjūčio 13 d. Radviliškio apskrities Užpelkių miške. Po mirties Petrui Bartkui-Žadgailai suteiktas Laisvės kovotojo karžygio garbės vardas. 1997 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu jam suteiktas Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas (po mirties), o 1998 m. gegužės 19 d. – pulkininko laipsnis (po mirties).