Naujienos

Pribyrėjo metų laiko kraitėn0001_gin-1_1599485986-ba5a3eb3627abdf836959f594edb603b.jpg Rugpjūtis – vasaros palydų metas su ištuštėjusiais laukais, pilnais aruodais. Vieni skaičiuoja gausų javų derlių, o mes rugpjūčio 29 dieną susirinkome skaičiuoti laiko kraitėn pribyrėjusių Paliepių bibliotekos veiklos metų. Prikrito jų, pribiro laiko kraitėn ne tiek jau ir mažai – septyniasdešimt. Taip norėjosi dar šiek tiek pasidžiaugti ražienomis iškeliaujančia vasara ir jubiliejinę šventę atšvęsti lauke, aikštelėje prie bibliotekos, bet įsismarkavęs lietutis gerokai pakoregavo renginio eigą ir suginė visus šventės dalyvius vidun, į salę.
Į jubiliejinę šventę atvyko garbingi svečiai: bibliotekos globėjas, Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys Jonas Vazgys, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Danguolė Kasparavičienė ir Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos vyresnioji metodininkė Virginija Miežinienė, buvę bibliotekininkai - Dalia Kveškevičienė ir Alfonsas Vaičiulis. Ypač malonu, kad savo gimtojo kaimo bibliotekos nepamiršta, ją šefuoja ir šventėje dalyvavo Kauno apskrities viešosios bibliotekos strateginės plėtros ir inovacijų centro el. paslaugų plėtros grupės vadovė Gina Poškienė. Pagerbti Paliepių bibliotekos atvyko bibliotekininkės iš Ilgižių, Betygalos, Milašaičių, Gruzdiškės filialų. Susirinko aktyvūs bibliotekos skaitytojai, renginių ir mokymų dalyviai, visi, kam biblioteka yra svarbi institucija.
Kas būtų biblioteka be skaitytojų, be knygų? Tik tuščia ir bejausmė erdvė. Kaip odę knygai visiems susirinkusiems bibliotekininkė atpasakojo Vytauto Bubnio apsakymą „Knyga", o autorinės muzikos grupė „Vaivorykštė" iš Kėdainių (Alma Jociuvienė ir Danguolė Barauskienė) visiems šventės dalyviams atliko gražiausias savo kūrybos dainas, nuspalvinusias renginį ryškiausiomis spalvomis.
Per solidų 70-ies metų laikotarpį keitėsi ir bibliotekos darbuotojai ir skaitytojai. Išėjusiųjų anapilin atminimas buvo pagerbtas tylos minute. Prisilietę prie bibliotekos istorijos sužinojome, kad Paliepių bibliotekos pirmąja bibliotekininke buvo Ona Salagubaitė. Bibliotekos patalpoms buvo išskirtas nedidelis kambarėlis kolūkio „Šviesi ateitis" patalpose. Biblioteka iš viso teturėjo tik 971 egzempliorių knygų, brošiūrų ir žurnalų. Skaitytojų buvo nedaug, nes žmonės dar nebuvo įpratę skaityti. Biblioteka buvo apsiribojusi tik knygų išdavimu, o visas kultūrinis kaimo gyvenimas gulė ant klubo – skaityklos pečių. Bet ir ši kultūrinė įstaiga neturėjo patirties darbe. Neturėdama organizatorių visą darbą vedė stichiškai, tam tikromis progomis. 1952 m. gruodžio 10 d. bibliotekos vedėjos pareigose pradeda dirbti Janina Savickaitė – Mirgilienė, kuri dirba iki 1954 m. gegužės 12 d. Tuo metu padidėja skaitytojų skaičius ir pradedami vesti pokalbiai su vaikais ir suaugusiais. Iš jos darbą bibliotekoje perima Mykolas Dubauskas. Metai iš metų plečiasi bibliotekos knygų fondai ir biblioteka jau neišsitenka mažame kolūkio kontoros kambarėlyje. Išnuomojamos patalpos pas pilietį Joną Morkų gyvenvietės centre. Knygų fondai suklasifikuojami ir pradedami kataloguoti. Sudaromi abėcėlinis ir sisteminis visų turimų fondų katalogai. Tvarkingai komplektuojama periodinė spauda. Bibliotekos patalpos apipavidalinamos, iškabinami stendai. 1955 m. panaikinami klubai – skaityklos, todėl knygų fondai iš jų atitenka bibliotekai, o kartu su jais ir meno saviveiklos organizatoriaus vaidmuo. Prie bibliotekos pradeda veikti dramos ir tautinių šokių rateliai, kurie pasirodydavo rajoninėse apžiūrose ir iškovodavo prizines vietas. Tačiau 1959 m. Paliepiuose atsidarius kultūros namams - dramos, šokių rateliai pereina kultūros namų žinion ir bibliotekai atpuola toks platus darbo baras, kaip meno saviveikla. 1960 m. pradžioje vėl įvyksta permainos ir bibliotekos vedėja pradeda dirbti Zinaida Dubauskienė. Prie bibliotekos įsteigiamas knygnešių būrelis iš 25 asmenų, kurie aprūpina net toliausiai gyvenančius gyventojus knygomis. Knygnešių būreliui priklauso Paliepių aštuonmetės mokyklos mokiniai. Biblioteka kas mėnesį organizuoja vaikų valandėles, knygų aptarimus. 1964 m. rugsėjo mėn. Zinaidai Dubauskienei perėjus dirbti į mokyklą, bibliotekos vedėja dirba buvusi kultūros namų direktorė Genė Bereišaitė ir toliau tęsia jau sukurtas bibliotekos tradicijas iki 1996 m., kol iš jos darbą bibliotekoje perima Dalė Kveškevičienė. Nuo 2007 m. kovo 13 d. iki 2015m. spalio 14 d. bibliotekoje dirba Alfonsas Vaičiulis.

Šventėje viešėję buvę Paliepių bibliotekos bibliotekininkai Dalė Kveškevičienė ir poetas Alfonsas Vaičiulis pasidalino su renginio dalyviais prisiminimais iš bibliotekos gyvenimo. Už atsakingą, kruopštų ir nuoširdų darbą buvusiems bibliotekininkams buvo įteiktos padėkos ir apsikeista atsiminimo dovanėlėmis. Gaila, kad šventės metu dar nebuvo žinomi skaitymo iššūkio „Vasara su knyga" rezultatai ir nebuvo galimybės pagerbti visų priėmusių iššūkį dalyvių. Neužilgo vėl bus proga susitikti, pabendrauti, pasidžiaugti vieni kitų laimėjimais. Kad biblioteka iš tiesų yra svarbi buvo galima įsitikinti paskaičius jūsų mintis apie biblioteką, kurios buvo patalpintos šventiniame stende.
Nuoširdžiai dėkoju visiems, palaikantiems draugystę su mūsų biblioteka už pagalbą, paramą, bendradarbiavimą, dėkoju už gražius linkėjimus, už dovanas ir buvimą kartu šią svarbią dieną. Renginio rėmėja – Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka.
Nijolė Staškevičienė
RMMVB Paliepių filialo bibliotekininkė