Naujienos

Kviečiame dalyvauti „Metų geriausio rajono bibliotekininko“ konkurse0001_feisbukui_1552978436-e89970c1cae92fbd16b14fce746b902a.jpg

RASEINIŲ MARCELIJAUS MARTINAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
KONKURSO „METŲ GERIAUSIAS RAJONO BIBLIOTEKININKAS“

NUOSTATAI

 I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

 1. Metų geriausio rajono bibliotekininko konkurso nuostatai nustato Metų geriausio rajono bibliotekininko konkurso organizavimo ir vertinimo tvarką.
 2. Konkurso organizatorius – Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka.
 3. Konkurso tikslai:

3.1. skatinti geriausiai dirbančius rajono bibliotekininkus;

3.2. formuoti patrauklų bibliotekininko profesijos įvaizdį;

3.3. viešinti bibliotekas, jų veiklą, gyventojams teikiamas paslaugas ir naujoves.

 1. Metų geriausio rajono bibliotekininko vardas suteikiamas už visuomenės pripažintą ir vartotojų įvertintą aukštą bibliotekos paslaugų lygį, naujas, reikšmingas iniciatyvas aptarnaujant vartotojus, aktyvų dalyvavimą bendruomenių veikloje, įvairiapusių renginių organizavimą, projektų rašymą ir jų įgyvendinimą, kultūros vertybių gelbėjimą ir saugojimą, tradicijų gaivinimą ir puoselėjimą.
 2. Anketas konkursui gali teikti įmonės, įstaigos, kaimų bendruomenės, kitos nevyriausybinės ir visuomeninės organizacijos, privatūs asmenys adresu Vytauto Didžiojo g. 1 Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka arba siųsti el. paštu biblioteka@raseiniai.rvb.lt, metodika@raseiniai.rvb.lt iki š. m. balandžio 14 dienos 16.00 val.
 3. Metų geriausio rajono bibliotekininko vardas suteikiamas Nacionalinės bibliotekų savaitės metu. Metų bibliotekininko vardas įrašomas Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Garbės knygoje.
 4. Metų geriausiam rajono bibliotekininkui įteikiami: padėkos raštas ir atminimo dovana.

 

II SKYRIUS

METŲ GERIAUSIO RAJONO BIBLIOTEKININKO VARDO SUTEIKIMO IR APDOVANOJIMO TVARKA

 1. Metų geriausio rajono bibliotekininko vardas gali būti suteikiamas bet kuriam Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos darbuotojui.
 2. Geriausio metų rajono bibliotekininko vardui suteikti ir premijai paskirti sudaroma vertinimo komisija (toliau - Komisija), kuri skiriama Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu.
 3. Vertinimo komisija remiasi viešosios bibliotekos skyrių ir filialų veiklos ataskaitomis, pasiektais darbo rezultatais, kaimo bendruomenių, privačių asmenų ar kitų nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų rekomendacijomis, darbą vertinant vietoje.
 4. Remiantis Komisijos išvadomis Geriausio metų rajono bibliotekininko vardas suteikiamas ir atminimo dovana skiriama Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu.

 III SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

12. Komisijai vadovauja pirmininkas.

13. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.

14. Komisijos sprendimai įforminami komisijos posėdžių protokolais.

15. Komisijos pirmininkas:

15.1. planuoja ir organizuoja komisijos darbą;

15.2. pasirašo komisijos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su komisijos veikla.

16. Komisijos posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau nei 3 komisijos nariai.

17. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių paprasta balsų dauguma ir įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir nariai.

18. Jei yra galimas privačių ir viešųjų interesų konfliktas, komisijos narys turi nusišalinti nuo konkretaus posėdžio darbotvarkėje numatyto klausimo svarstymo.

 IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Geriausio metų rajono bibliotekininko vardas tam pačiam laureatui gali būti suteikiamas ne anksčiau kaip po 5 metų.

20. Geriausio metų rajono bibliotekininko vardas suteikiamas, nepriklausomai nuo kitų suteiktų vardų ar gautų premijų.

KONKURSO „METŲ GERIAUSIAS RAJONO BIBLIOTEKININKAS“
TEIKIMO FORMA – ANKETA

 

Siūlomo kandidato vardas, pavardė  –

Gimimo data –                                                                                                                              

Gyvenamosios vietos adresas –

Telefonas, el. paštas  –  

Darbovietė, pareigos –

Kandidato veiklos aprašymas, nuopelnai:

Kandidatą pasiūlęs fizinis asmuo:

 

Anketos užpildymo data:              2019 m. mėn.    d.                                                  Teikėjo parašas